Εταιρεία

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

 • Πραγματοποιώντας κράτηση σε αυτήν την ιστοσελίδα
 • ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ Car Rental Thessaloniki
 • Προστασία Δεδομένων
 • Χρήση Κράτησης
 • Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα
 • Επιτρεπτή χρήση
 • Αλλαγές στον παρόντα δικτυακό τόπο
 • Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διαδικτύου
 • Μη παρουσίαση
 • Ασφάλεια
 • Περιορισμός ευθύνης
 • Δήλωση αποκλεισμού παροχής εγγυήσεως
 • Αποζημίωση
 • Διάφορα

Συμφωνία Χρήστη για τη χρήση του δικτυακού τόπου της Car Rental Thessaloniki

Πραγματοποιώντας κράτηση σε αυτήν την ιστοσελίδα

Μία κράτηση (επιβεβαιωμένη ή μη) δε συνιστά σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος. Σύμβαση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρόνο της ενοικίασης και θα διέπεται από τους νόμους του κράτους στο οποίο θα πραγματοποιηθεί.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ Car Rental Thessaloniki

Γενικά

Ο δικτυακός τόπος και η συνοδεύουσα αυτόν διευκόλυνση κρατήσεως (από κοινού "ο δικτυακός τόπος") ανήκει και λειτουργεί από τη Car Rental Thessaloniki. Για λόγους χρήσεως των παρόντων όρων και συνθηκών, αναγράφοντας "εμείς", 'δικά μας" και "εμάς" αναφερόμεθα στη Car Rental Thessaloniki. Η εκ μέρους σας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί την αποδοχή σας να διέπεστε από αυτούς τους όρους και τις συνθήκες. Αν δε συμφωνείτε με τους εφαρμοστέους όρους και συνθήκες, τότε δεν εξουσιοδοτείστε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Προστασία Δεδομένων

Κάθε προσωπικό στοιχείο που θα μας προμηθεύσετε όταν χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διαφύλαξη των ιδιωτικών στοιχείων..

Χρήση Κράτησης

Η δυνατότητα κρατήσεων μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, παρέχεται αποκλειστικά για να πραγματοποιήσετε εύλογες και νόμιμες κρατήσεις για εσάς και αυτούς που ταξιδεύουν μαζί σας. Κακή χρήση της δυνατότητας κρατήσεων μπορεί να καταλήξει, μεταξύ άλλων πραγμάτων, στο να σας αρνηθούμε την πρόσβαση σε αυτήν.

Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα

'Όλα τα εμπορικά σήματα, τα συγγραφικά δικαιώματα, τα δικαιώματα επί της βάσεως δεδομένων και κάθε άλλα πνευματικά δικαιώματα στα σημαντικά στοιχεία αυτού του δικτυακού τόπου (καθώς και η οργάνωση και η δομή αυτού) από κοινού με το υποκρυπτόμενο λογισμικό κώδικα, ανήκουν είτε σ' εμάς είτε στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας. Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, τυποποιήσετε, αλλάξετε, εκδώσετε, ανακοινώσετε, διανείμετε, πωλήσετε ή μεταβιβάσετε οποιοδήποτε σημαντικό στοιχείο σ'αυτόν τον δικτυακό τόπο ή στον υποκρυπτόμενο λογισμικό κώδικα είτε εξ ολοκλήρου είτε τμηματικώς. Παρά ταύτα, τα περιεχόμενα στον δικτυακό τόπο, μπορείτε να τα "κατεβάσετε", να τα τυπώσετε ή να τα αντιγράψετε για τη δική σας προσωπική μη εμπορική χρήση.

Επιτρεπτή χρήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις συνθήκες και σε κάθε περίπτωση μόνο για νόμιμους και αρμόζοντες λόγους. Αναγκαία είναι η συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοζόμενους νόμους, κανονισμούς και κώδικες πρακτικής εντός Ελλάδας ή άλλης νομοθεσίας ανάλογα από που εισέρχεσθε στον παρόντα δικτυακό τόπο.

Πλέον συγκεκριμένα, συμφωνείτε, πως δεν θα:

 • αποστείλετε, μεταδώσετε ή εκπέμψετε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτόν ή μέσω αυτού του δικτυακού τόπου που είναι ή μπορεί να είναι βλαπτική, προσβλητική, συκοφαντική ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομη.
 • χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο με τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα δικαιώματα κάθε τρίτου.
 • πραγματοποιήσετε μη επιτρεπόμενη, ψευδή ή απατηλή κράτηση.
 • χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό, μέθοδο ή λογισμικό παρεμβολή ή να προσπαθήσετε να επέμβετε ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα με τη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα του παρόντος δικτυακού τόπου, περιλαμβανομένου όχι αποκλειστικώς αλλά απλά ενδεικτικώς, του αποκλεισμού να "ανεβάσετε" ή να κατασκευάσετε φακέλους που περιέχουν κατεστραμμένα δεδομένα ή ιούς, με οποιονδήποτε τρόπο.
 • αλλοιώσετε, μεταβάλλετε ή επέμβετε στο εμφανιζόμενο "ύφος και αίσθηση" του παρόντος δικτυακού τόπου ή του υποκρυπτόμενου λογισμικού κώδικα.
 • προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα δημιουργήσει ένα μη λογικό και ασύμμετρα μεγάλο φορτίο στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στη σχετική με αυτόν υποδομή του.
 • αποκτήσετε ή επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη επιτρεπτά πρόσβαση, μέσω οποιουδήποτε τρόπου, σε οποιοδήποτε από τα δίκτυα μας.
 • χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα κρατήσεων με τρόπο που παρεμβαίνει στη δυνατότητα χρήσης των από άλλους χρήστες.;

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να:

 • ματαιώσουμε τις κρατήσεις σας χωρίς να σας το αναφέρουμε, και/ή
 • να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο όταν πιστεύουμε (και τούτο εναπόκειται στην απόλυτη κρίση μας) πως ενεργείτε σε παραβίαση των παρόντων όρων και συνθηκών.

Αλλαγές στον παρόντα δικτυακό τόπο

Έχουμε το δικαίωμα, να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις ή αλλαγές στις πληροφορίες, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα και σε κάθε σημαντικό στοιχείο στον παρόντα δικτυακό τόπο ή και να διακόψουμε οριστικά τη λειτουργία του, οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Μπορούμε επίσης να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους και συνθήκες οποτεδήποτε και αυτή η τροποποίηση θα ισχύει με την ανακοίνωση αυτών των όρων και συνθηκών στον παρόντα δικτυακό τόπο. Συνακόλουθα, η εκ μέρους σας συνεχιζόμενη, μετά τις τροποποιήσεις, χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, θεωρείται ως αποδοχή των τροποποιηθέντων όρων και συνθηκών.

Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτός ο δικτυακό τόπος, μπορεί να περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Αυτό δε σημαίνει πως αποδεχόμαστε κατά περιεχόμενο αυτούς τους δικτυακούς τόπους, ούτε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες τα υλικά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται ή καθίστανται προσβάσιμες μέσω αυτών των δικτυακών τόπων. Η εκ μέρους σας πρόσβαση και χρήση αυτών των δικτυακών τόπων, γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο διαδικτύου

Τα μηνύματα που αποστέλλονται στο διαδίκτυο, δεν μπορεί να εγγυηθούν ως απολύτως ασφαλή, αφού μπορεί να προσβληθούν, να χαθούν ή να φθαρούν. Κατά συνέπεια δεν είμεθα υπεύθυνοι για την ορθότητα και ακρίβεια οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διαδίκτυο - είτε αυτό προέρχεται από εμάς προς εσάς, είτε από εσάς προς εμάς.

Μη παρουσίαση

Δεν σας εγγυόμεθα ούτε σας παρουσιάζουμε, πως η πρόσβασή σας σε αυτό το δικτυακό τόπο, θα είναι χωρίς διακοπές και χωρίς λάθη ή πως οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο, περιεχόμενο, λογισμικό ή οποιοδήποτε άλλο σημαντικό στοιχείο θα είναι ελεύθερο από σφάλματα προγραμματισμού, ιούς, απειλές, ιούς τύπου δούρειου ίππου ή οποιοδήποτε άλλο βλαπτικό συστατικό.

Ασφάλεια

Θα λάβουμε όλα τα λογικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε πως κάθε πληροφορία που στέλνετε στον παρόντα δικτυακό τόπο όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα κρατήσεων θα παραμείνει εμπιστευτική και θα προστατεύεται από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Πλην όμως δεν εγγυόμαστε πως δε θα υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κατά συνέπεια δεν είμεθα υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές που θα προέρχεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, ειδικές ποινικές, θετικές ή αποθετικές, απώλειες ή ζημίες οποιασδήποτε φύσεως που προκύπτουν ή προκαλούνται από την πρόσβαση ή τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή από την πρόσβασή σας σε άλλους δικτυακούς τόπους που συνδέονται με συνδέσμους με τον παρόντα, όπως ανωτέρω περιγράφεται, περιλαμβανομένων απωλειών κέρδους και των συναφών, είτε με την αποδοχή μερών είτε όχι, είτε αφορά σε παραβίαση σύμβασης είτε όχι, βλάβης (περιλαμβανομένης της αμέλειας), ευθύνης εκ του προϊόντος ή διαφορετικά, έστω και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Τίποτε στους παρόντες όρους και συνθήκες μπορεί να εξαιρέσει ή να περιορίσει την ευθύνη μας στην περίπτωση θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού που προκλήθηκαν από απροσεξία ή εξαιτίας απατηλής αντιλήψεως.

Δήλωση αποκλεισμού παροχής εγγυήσεως

Οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και τα σημαντικά στοιχεία που δημοσιεύονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο, μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα. Αλλαγές πραγματοποιούνται περιοδικά στις πληροφορίες αυτές. Μπορεί να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις και/ή αλλαγές. Μπορεί να πραγματοποιήσουμε βελτιώσεις και/ή αλλαγές στον παρόντα δικτυακό τόπο, οποτεδήποτε.

Δεν αναπαριστούμε σε σχέση με την καταλληλότητα των πληροφοριών, των υπηρεσιών και των σημαντικών στοιχείων που υπάρχουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, για οποιονδήποτε λόγο. Όλες αυτές οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες και τα σημαντικά στοιχεία, παρέχονται "όπως είναι", χωρίς την παροχή εγγυήσεως οποιουδήποτε είδους. Στο μέγιστο βαθμό που μας το επιτρέπει ο Νόμος, δεν αποδεχόμεθα την παροχή εγγυήσεων και συμφωνιών σε σχέση με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα σημαντικά στοιχεία περιλαμβανομένων υπονοούμενων εγγυήσεων και συμφωνιών εμπορευματικότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση, τίτλων και μη παραβιάσεων.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και να μας κατοχυρώσετε για κάθε αστική ευθύνη, απώλεια, διεκδίκηση και δαπάνη (περιλαμβανομένης εύλογης αμοιβής δικηγόρου), σχετιζόμενη με την εκ μέρους σας παραβίαση των παρόντων όρων και συνθηκών.

Διάφορα

Αυτοί οι όροι και συμφωνίες περιέχουν όλους τους όρους της συμφωνίας σας με εμάς, που αναφέρονται στην εκ μέρους σας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Ουδεμία άλλη προφορική ή γραπτή δήλωση (περιλαμβανομένων δηλώσεων σε διαφημιστικά και προωθητικά έντυπα που εκδίδονται από εμάς) λαμβάνεται υπ'οψιν.
Η εκ μέρους σας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, οτιδήποτε υλικό "κατεβάζετε" από αυτόν και η λειτουργία αυτών των όρων και συνθηκών, υπόκειται και διέπεται σ' εφαρμογή των νόμων της Ελλάδας & Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδέχεσθε ρήτρα αποκλειστικής κατά τόπον αρμοδιότητας των δικαστηρίων της Ελλάδας.

Άδεια / Δίπλωμα Οδήγησης

Για να οδηγήσει ενοικιαζόμενο όχημα, ο οδηγός πρέπει να έχει μαζί άδεια οδήγησης εν ισχύ, που να έχει εκδοθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την έναρξη ενοικίασης ή Διεθνές Δίπλωμα.

Ασφάλεια

Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνεται ασφάλεια αστικής ευθύνης και μικτή ασφάλεια που καλύπτει το μισθωμένο όχημα με κάποιο ποσό επιβάρυνσης του ενοικιαστή το οπποίο ποικίλει ανάλογα με τον τύπο αυτοκινήτου.

Ηλικία Οδηγών

Αν είστε κάτω των 23 ετών ή άνω των 72 ετών παρακαλείστε να επικοινωνείτε μαζί μας - τηλεφωνικά ή μέσω mail- για προσωπική ενημέρωση όσον αφορά τα κριτήρια και προϋποθέσεις ενοικίασης.

Παράδοση εκτός Καταστημάτων- Σταθμών

Η υπηρεσία είναι δυνατή κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα Κρατήσεων της Blue-rent Thessaloniki. Για τα καταστήματα & σταθμούς παραλαβής παράδοσης συμβουλευτείτε τον πίνακα " Κράτηση Αυτοκινήτου"

Περιορισμοί

Δεν επιτρέπεται η μετάβαση του αυτοκινήτου της Blue-rent Thessaloniki εκτός συνόρων ή η μεταφορά του με πλοίο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Καταστήματος Παραλαβής.

Πιστωτική Κάρτα / Τρόποι Πληρωμής

Η κράτηση μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν απαιτεί προκαταβολή μέρους του μισθώματος. Κατά την παραλαβή του οχήματος από τα γραφεία η/και σταθμούς μας, ως εγγύηση για τη μίσθωση του αυτοκινήτου, χρειάζεται προέγκριση από την πιστωτική κάρτα του οδηγού/μισθωτή (Visa, American Express, Masetrcard).
Σε περίπτωση που δε διαθέτετε πιστωτική κάρτα μην προβείτε σε Online κράτηση. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ και το προσωπικό μας θα σας ενημερώσει ειδικά και σχετικά με την περίπτωσή σας.
Η εξόφληση του μισθώματος μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτική ή/και χρεωστική κάρτα.

Σημαντικές σημειώσεις

Το αυτοκίνητο παραδίδεται και χρειάζεται να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμων που παρελήφθη. Ο ενοικιαστής φέρει ευθύνη για το κλειδί του οχήματος και η απώλειά του δεν καλύπτεται από την μικτή ασφάλεια που παρέχουμε

Τροποποίηση Κράτησης / Πληροφορίες

24 ώρες πριν την ορισμένη παραλαβή του οχήματος που νοικιάσατε μπορείτε να τροποποιήσετε / ακυρώσετε την κράτησή σας επικοινωνόντας μαζί μας εδώ ή/και τηλεφωνικά στο +30 2310819990.

FaLang translation system by Faboba